Archive for the ‘Meditation, personlig utveckling, personligt ledarskap, civilekonom, erfaren fotbollsspelare’ Category

Den fria viljan

Thursday, February 19th, 2015

Återigen mina vänner har vi möjligheten att mötas och ta del av varandras visdom och kunskaper på Livsstilsmässan i Göteborg. Mässorna har för mig varit ett fantastiskt forum att möta nya människor. I varje möte finns ett genuint givande och tagande, vilket haft en stor inverkan på mig och min fortsatta utveckling.

Fler människor börjar i allt större omfattning att söka sig till olika forum för att få mer förståelse och insikt om sig själv och sitt inre sanna jag. Om vi ser hur Jorden och mänsklighetens utveckling gestaltar sig idag kan vi konstatera att mänskligheten befinner sig i ett paradigmskifte där det sker en övergång från omedvetenhet till ökad medvetenhet om Kosmos och dess lagar. Denna förändring innebär att människan måste välja väg genom sin fria vilja. Ingen varelse i detta Universum har rätt att påverka eller påtvinga andra sin egen uppfattning och tro. Allt vi gör måste ske på basis av egen fri vilja, vilket i sin tur innefattar att alla måste ta ansvar för sina handlingar. Det vi sår kommer vi att skörda i detta eller nästkommande liv. Det finns ingen som kan fly undan ansvaret för sina handlingar. Allt det vi gör har en konsekvens som påverkar våra liv i positiv eller negativ riktning.

I sökandet efter vår inre sanning tror vi ofta på alla slag budskap och information som sprids i vår sfär utan att kontrollera dess källa. Det finns dem som under täckmantel av andlighet och kosmisk utveckling försöker finna nya vägar för att förhindra mänsklighetens kosmiska framåtskridande på Jorden. Med vilseledd information kan de hålla människan omedveten om de kosmiska lagarna, vilket hindrar människans frigörelse från gruppmedvetande och kontroll. Genom detta förfarande lyckas de lägre krafterna utöva kontroll över människan. Ur ett helhetsperspektiv kan dessa negativt influerande krafter inte påverka eller avgöra mänsklighetens öde. Jorden och mänskligheten besitter betydligt mycket större krafter än vad vi kan förstå. Faktum är att det faktiskt är vi och våra oanade krafter som skrämmer dem.

Det är av stor betydelse för vår fortsatta utveckling att vi människor blir medvetna om de energier och krafter som styr våra liv. Utan förmågan att urskilja är det lätt att fastna i olika fällor som det kan ta flera år eller åtskilliga inkarnationer att ta sig ur. Därför är det mycket viktigt att vi lär oss urskillning för att kunna skilja ”agnarna från vetet”. För att bäst kunna bedöma vilka krafter som står bakom den information som förmedlas till oss av olika människor är att ”känna in” informationens kvalité. De som verkar för ett högre syfte visar ofta moral och ansvarstagande. Dessa själar kritiserar inte andra, de är kärleksfulla som genom upplysning och vägledning verkar för människors frigörelse från materiens och sinnenas bundenhet. Alla som verkar för splittring är instrument år negativa krafter.

När vi våra följer hjärtan och dess inre vägledning lär vi oss att urskilja. Hjärtat talar alltid sanning. Men viktigast av allt är när vi lär oss att genomskåda ….Döm aldrig! Vi vet inte vad dessa själar varit med om och vilka omständigheter som gjort att de blivit offer för dessa negativa influenser. Att bemöta det negativa med fred, ljus och kärlek gör oss fria, vilket hjälper oss att vibrera i en högre frekvens av medvetenhet. I denna högre frekvens kommer vi inte längre att påverkas av lägre frekvenser. Det är när vi alla och en var kan ansvara för tankar, känslor och handlingar som vi har möjlighet att lyfta och befria oss själva. Om vi sedan väljer att samarbeta med andra ljusvarelse med liknande syfte kommer vi med ljusets kraft att lyfta jorden och hela mänskligheten. Det är vi som påbörjat denna inre resa av ökad medvetenhet, balans och harmoni som genom samverkan och gemensamma krafter bidrar till denna energivåg av kärlek som banar väg till detta medvetandeskifte som sker på jorden just nu.

Med Innerlighet, Ljus & Kärlek

Angela

Ärade Ljusbärare!

Friday, August 15th, 2014

Är Du en ljusvarelse som ibland kämpar för att komma till rätta med händelser i Ditt liv, eller brottas med dagliga svårigheter som “att vara människa”. Som förkroppsligad människa, i strävan att lära Dig, har Du fått uppleva mycket, men glömmer ofta att Du har makten att skapa den värld Du verkligen önskar. På Din jordiska resa har Du upplevt prövningar och uthärdat smärta i form av saker som Du fått se, känna och gå igenom. Du har nu kommit till en vändpunkt i Ditt liv där Du inser att alla dessa händelser handlar om Dig själv och Din utveckling, genom denna insikt har Du nu tagit kontroll över Ditt liv och Dina känslor.

Genom Din känslighet har Du många gånger gett bort din kraft till andra, till auktoriteter eller till människor som tar utan tanke eller känsla. Detta energiläckge har ofta gjort Dig svag. Kom ihåg att Du är en ljusvarelse och Mästare som äger en enorm kraft. Du kan använda denna kraft genom att överlåta Dig ~ inte till andra utan till Gud och det Gudomliga inom Dig ~ Ljuset av Din eget Sanna Jag finns alltid i Ditt totala väsen. Du har alltid potential att förändra, genom att ta itu med det som finns inom Din kontroll och Ditt inre Själv. Varje justering och förändring som Du gör i Din tanke eller Ditt sätt att leva kommer att ge ringar på vattnet, dessa effekter kommer att spridas ut i universum och detta kommer att ändra Din innersta essens och karaktär för alltid.

Om Du Själv har denna enorma kraft, tänk då vilken kraft och potential som flera människor med samma mål och önskningar har, och hur denna kraft kan förändra vår värld till det bättre! Så ta kontroll, centrera, fokusera och gå in och bli ett med Dig själv och allt som handlar om Dig. Fråga Dig själv vad det är som Du vill ha ~ Vad är det som Du verkligen önskar? Vad är det som håller dig tillbaka, eller hindrar dig från att få det Du önskar? Sök inom Dig själv, inte omkring Dig. Undersök Ditt sinne, Dina tankar, Dina känslor. Titta djupt in i Ditt hjärta. Den verkliga förändringen kommer inifrån Dig, när Du förändrar Ditt inre kommer också Din yttre värld förändras, för allt är möjligt. Det är dags att komma ihåg hur Du flyger; Hur använder Du Dina vingar av ljus för att lyfta Dig Själv, Dina tankar, Dina känslor till en högre frekvens av energi och vibration? Lyft Dig till skyarna och känn hur Du med lätthet behärskar att ta Dig över berg och genom dalar när Du släpper taget om materiella ting, oro, problem och dramer. Du är en mästare, och det är dags att komma ihåg detta nu, arbeta med Dig Själv för att återställa Dig till Din sanning och balans som finns i Ditt magnifika väsen.

Golden StarCode Aktivering kan hjälpa Dig i arbetet av Ditt överlämnande till den högsta aspekten av Ditt väsen och övervinna allt som håller Dig tillbaka, så att Du på nytt lära känna Din helhet, fullkomlighet och enighet. Lär känna den sanna och härliga innebörden av kapitulation; om styrning av Ditt ljus och Din kraft som finns inom Dig, och hur Du använder Dina krafter för att segra över tvivel och negativitet. Golden StarCode består av spiralformade energier som harmoniserar med universum och dess högre frekvenser. I Dina celler finns en signatur som svarar an på denna frekvens av gyllene ljus. Denna spiralformade energi skapar en vibration som väcker Dina cellminnen och Din blåkopia som finns i Ditt DNA så att Du får tillgång till varje del av Dig Själv, Din styrka och balans. När varje fiber av allt Du är; varje atom, varje cell genomsyras av dessa härliga partiklar av ljus och kommer i kontakt med Ditt Högre Jag, då vet Du att Du är en perfekt och fullkomligt komplett Mästare/Varelse.
www.goldenstarcode.com

Med innerlighet

Angela

Koder av Ljus och Kärlek

Thursday, March 27th, 2014

Som Du säkert förnimmer så sker många förändringar inom oss just nu. Vi befinner oss i en process där vi människor gör en djup omvandling som resulterar till en ny 5 dimensionell verklighet. Den 5:e Dimensionen är Magik av Levande RumTid. Realitet i denna sfär är mycket mer formbar och svarar an på varje impuls av Ditt medvetande. Den 5:e Dimensionen finns inom Dig, i Ditt medvetande och i Ditt hjärta. Och om Du tar denna inre värld till Dig, “kan Du öppna vilken dörr som helst”.

De Nya Energierna som kommit till vår Planet är energier av Kärlek, Ljus och Överflöd. De kan hjälpa oss att snabba upp vår Uppstigning och process av självkännedom, kunskap om Gud i sig själv. Många av oss tar emot dessa energier omedvetet. Men om vi är medvetna kan vi snabba på processen ännu mer, genom att åkalla och ta emot dessa nya kärleksenergier med öppet hjärta.

För att snabba på processen sker nu serier av aktiveringar och koder. Mottagandet av dessa är ett dynamiskt projekt som ständigt utvecklas under vakande ledning av Lorder av Ljus!

Anledningen till att jag belyser detta område är att jag gärna vill dela med mig av mina upplevelser som startade för 3 år sedan då jag blev påmind om mina inre koder i samband med att jag fick kontakt med min andliga mentor Lord Acturus.

Lord Arcturus och Arcturians har en högt utvecklad förmåga att placera ett gyllene lager av ljus runt hela kroppen! Denna gyllene Kristus Energi smälter in i vår tredje dimensionella hud och ger oss en strålglans och ett välmående som är oöverträffad i denna värld! Men lagen om frihet säger att dessa andliga varelser inte kan ge ut sina gåvor om Du inte begärt dem! Lord Arcturus och Arcturians började placera detta gyllene lager av ljus omkring mig långt innan de tog kontakt med mig. När Lord Arcturus väl tog kontakt med mig gav han mig ett uppvaknande om att jag redan bar dessa koder inom mig sedan min födsel och mitt dop. Vad jag förstod har dessa koder funnits i min själ sedan begynnelsen. Men tyvärr har många själar blivit omkodade och omprogrammerade av mörkrets makter därför får många av oss hjälp av våra ljusvarelser, mästare eller mentorer att nollställa oss så att vi återigen kan svara an på våra inre själskoder.

I min kontakt med Lord Arcturus fick jag veta att jag tillhör det Galaktiska Rådet och Hierarkin Shambala och att vi alla som tillhör denna grupp vibrerar och svarar an på en frekvens som ger den numerologiska sifferkombinationen 11, 22, 33, 55, vilket i vår värld symboliserar Uppstigningen och ett Högre Medvetande. Siffrorna som varje individ erhåller när de föds och tilldelas ett namn kommer från naturlagarna om universell dragningskraft. Födelsenumret tillhandahåller individens livsnummer och namnets numerologi beskriver individens personlighet, där den hebreiska kulturen har tillskrivit alla de 22 bokstäverna i det hebreiska alfabetet en särskild siffra, där varje ord reduceras till en aritmetisk figur som håller en hemlig innebörd.

Min själ och vibration svara an på följande siffror:

Mitt födelsedatum: 1973-10-26

Min födelsetid: Kl. 03.03 på natten.

Detta ger mig mitt livsnummer: 1+9+7+3+1+0+2+6 = 11

Och numret för mitt livuppdrag är: 0+3+0+3= 33

Mitt namn är Angela Johnsson.

Detta ger mig mina personliga nummer:

A=1 N=5 G=7 E=5 L=3 A=1 = 22

J=1 O=6 H=8 N=5 S=1 S=1 O=6 N=5 = 33

Numret för min högre personliga potential är: 22 + 33= 55

Min mentor Lord Arcturius förklarade att mitt födelsedatum och namn vibrerar i en frekvens som svarar an på min själs tillhörighet och ursprung. Dessa nummer genomsyrar hela mitt nuvarande liv, vilket innebär att mina personliga siffror som innefattar 2, 3 och 5 ofta dyker upp i mitt privata liv. Exempelvis bor jag på en adress med gatunummer 32 som ger siffrorna 3+2=5. Jag har 5 barn, 3 av dem är pojkar och 2 är flickor. Dessa siffror har en innebörd som sammanfattar mina personliga ändamål. Även mitt livsnummer har en djupare innebörd då 11 och 33 är Mästartal. 11 står för omvandling och intuition. 33 står för att individens potentiella förmågor inte är av personlig vinning, utan dessa gåvor är avsedda för att tjäna ett högre syfte.

Själv arbetar jag med en healingbehandling som Lord Arcturus introducerade för mig och som till stor del har varit huvudsyftet med våra möten. Jag blev upplyst av Lord Arcturus om att ge denna omvandlingsprocess av gyllene ljus och koder namnet GoldenStarCode. En behandling som innebär befrielse från karman, balansering av chakran och rening av celler samt reparation och uppbyggnad av de 12 DNA-strängarna, vilket gör att vi människor får tillgång och möjlighet att öppna upp våra 12 chakran så att vi återigen kan bli de mästare vi alla och en var är ämnade att vara.

Jag har själv under denna 3-åriga utbildning fått genomgå denna omvandlingsprocess och det var först när jag kommit till en viss nivå som jag fick klartecken att utföra GoldenStarCode-behandlingen på andra. Lord Arcturus förklarar att denna inre omvandlingsprocess är ett redskap som kan hjälpa oss att snabba på vårt uppvaknande. Energin jag använder mig av vid denna healing, rening och uppstigning kommer från 13th Golden Ray, strålen som är förankrad med David stjärnan. Denna sexuddiga stjärna består av ren Kristus energier som hjälper oss att koppla upp oss till vårt Högre andliga Jag, vår Högre Medvetandenivå. Den gör det möjligt för oss att känna villkorslös kärlek och att därmed göra det möjligt för oss att hela oss själva såväl som andra.

Förändringen som sker i vårt DNA kommer att omvandla vår Aura till gyllene kristall, där betydelsen av DNA sägs vara Din Nya Aura – inifrån och ut. Ett av mina uppdrag i detta liv är att hjälpa människor genom att initiera dessa gyllene ljuskoder som aktiverar vårt DNA och föreningar oss med vårt heliga hjärta, en djupgående process som är sammankopplad med Moder Jords innersta kärna. Mitt livsuppdrag grundar sig på vem jag är, min själsliga frekvens och utveckling samt min Gudomliga existens av Ljus, Kärlek och Enighet som är skapad av den ursprungliga Gudomliga planen.

När mitt uppdrag med GoldenStarCode påbörjades skapades en igenkänningskod som är baserad utifrån min specifika sammansättning av siffror, frekvenser, själslinjer och mitt Högre Gudomliga Jag. Denna kod består av tre bokstäver och tre siffror. Denna kod är en signal som Lord Arcturus och det Galaktiska Rådet använder sig av för att åkalla min medvetenhet, och med hjälp av denna kod kan jag snabbt och effektivt ställa in min energi och intension på en frekvens som ger mig en tydlig kanal och möjlighet att svara an och motta ren information av kärlek, ljuskoder och aktiveringar. Min igenkänningskod är lika användbar och effektiv när jag i min tur kallar på mina läromästare.

Det är snart 3 år sedan som jag påbörjade min specialutbildning tillsammans med mina underbara läromästare Lord Arcturus och det Galaktiska Rådet, men jag inser att jag har så mycket kvar att lära. Jag är otroligt tacksam och mycket ödmjuk till allt det jag fått uppleva under denna tid, detta inkluderar även alla tuffa perioder av reningsprocesser, transformeringar och inre energiarbete samt att mina läromästare gett mig många gåtfulla ledtrådar som jag på egen hand behövt lösa för att komma fram till min egen inre sanning. Den grundläggande faktorn i min andliga utbildning är att svaren måste jag finna själv, vilket också gäller det inre arbetet som måste göras. När jag löst en uppgift ger de mig genast input och information om nästa uppgift. Liksom den jordiska skolan som vi alla gått ökar svårigheten för varje årskurs man avklarat.

När det gäller GoldenStarCode behandlingen och dess omvandlingsprocess har jag ännu inte i så stor utsträckning gått ut med denna information till allmänheten eftersom min andliga utbildning och förberedelserna som jag går igenom inför detta uppdrag fortfarande kräver mycket energiarbete, tålamod och tillit. Arbetet jag utfört har mest gjorts i det ”dolda” tillsammans med andra människor med liknande missioner. Under den senaste tiden har jag på ett märkligt sätt fått telefonsamtal av människor som börjat söka min hjälp utan att jag själv gjort någon form av annonsering. Min känsla av detta är att jag nu börjar bli redo att träda fram för att sprida denna form av information och behandling.

Eftersom jag under 3 år fått erfara vad dessa koder inneburit för mig är intentionen med denna information att dela med mig av de upplevelser som jag själv haft under denna omvandlings-process av aktiveringar och koder, vilket har omfattat en djupare förståelse av mig själv, mina inre potentialer och ett påskyndade i mitt uppvaknande. Att väcka dessa inre koder är en väldigt stark och kraftfull process som vände upp och ner på hela min tillvaro. Jag vill gärna i den mån det finns intresse delge mina erfarenheter till andra eftersom dessa omställningar kan skapa en stor reaktion och förvirring hos individen då många inre förändringar kommer upp till ytan i samband med att blockeringar löses upp. Om Du förstår mig rätt så är mitt syfte med denna text att försöka bygga upp ett nätverk där vi som har eller kommer att motta koder och aktiveringar kan utbyta erfarenheter med varandra. Känner Du inget behov av detta utbyte är det helt OK. Att skapa ett nätverk känns rätt i mitt hjärta, men viktigast av allt är att det känns rätt för Dig och det syfte Du har med Din inre utveckling och uppvaknande.

Jag är djupt tacksam för att Du tagit Dig tid att läsa detta och vill Du vara med i detta nätverk är det bara att kontakta mig på goldenstarcode@gmail.com. Vad du än väljer att göra vill jag av hela mitt hjärta skänka Dig all ljus, lycka och kärlek på Din väg som leder Dig till Ditt Högre Jag och fem dimensionella Livuppdrag!

 

Av Innerlighet, Ljus och Kärlek

Angela

Att känna in det dolda

Thursday, October 17th, 2013

Vad menar jag med att känna in? Jo, alla har vi en förmåga att känna in andra människor, djur och växter. Vi kan också känna in vad det är för energier som influerar i ett rum, hus eller på en plats. Förmågan att känna in kan variera, en del människor har en hög grad av känslighet och kan på ett mycket påtagligt sätt känna in och uppleva dessa känslor i den egna kroppen. Andra kan förnimma och få en medvetenhet om vad det är för känsla eller energi som existerar i omgivningen utan att behöva ta in och uppleva känslan eller energin fysiskt. Sedan finns det dem med barriärer som inte känner någonting.

Jag får ofta höra av dem som upplever sig ha en minskad förmåga att känna in energier och känslor att de gärna önskar sig mer av denna färdighet. Råkar man vara en av dem som har en medfödd känslighet finns det ofta en bedjande önskan av att bli befriad från detta oändliga omlopp av energier som ständigt gör sig påmind i kropp och själ.

Själv tillhör jag den kategori av människor som har en medfödd förmåga att känna in de energier som cirkulerar i min närvaro, något som stundtals varit mycket påfrestande både fysiskt och psykiskt. Att jag upplevde det jobbigt berodde på att jag länge var omedveten om att jag hade denna förmåga. För mig var det en gåta att förstå hur en stark känsla av oro eller rädsla plötsligt kunde dyka upp i från ingenstans eller hur jag helt utan förvarning kunde känna en smärta av ilska, hat eller sorg i mitt bröst. Jag förstod inte heller varför jag på vissa platser kunde känna en obehaglig kyla skölja över min kropp när andra passerade förbi helt obehindrat. Med alla dessa känslor som dagligen huserade i min kropp visste jag knappt vad som var in eller ut, upp eller ner. I många år skämdes jag för min känslighet och ansåg mig själv som en svag och hjälplös människa. Det var först när jag insåg att jag upplevde och uppfattade världen på ett annorlunda sätt än andra som jag sakta men säkert lärde mig att hantera dessa energier och känslor som ständigt uppdagades i min kropp.

Det var genom denna bearbetning som jag började inse att min känslighet faktiskt var en styrka. Med denna fantastiska gåva har jag förmågan att kunna bemöta människor utifrån det känslomässiga plan som de befinner sig på. Tack vare min känslighet kan jag känna in de känslor som hindrar människor att gå vidare. Jag kan på så vis hjälpa dem att förlösa och släppa obehagliga känslor som är energikrävande och betungande. Det är först ske när vi befriat oss från det gamla som vi kan ta in det nya och höja vår frekvens. För mig är det en stor ära och tacksamhet att få vara delaktig denna förändringsprocess. Utan min känslighet hade det aldrig varit möjligt att få tjäna andra i ett högre syfte.

För Dig som är intresserad att själv få tjäna i ett högre syfte är varmt välkommen att delta på mina kurser där vi arbetar med oss själva på ett djupare plan för att sedan kunna förankra och manifestera denna högre frekvens i våra kroppar och på så vis även öka genomslagskraften av denna frekvens på vår jord.

Väl mött!

 Med innerlighet, ljus och kärlek

Angela

 

Carpe diem!

Friday, September 27th, 2013

Livsglädje! Att definiera detta ord är omöjligt eftersom innebörden av livsglädje skiljer sig för varje unik individ. Det jag kan ge Er är min definition av vad livsglädje betyder för mig. Jag har under två Hälsa- och Livsstilsmässor fått den stora äran att möta underbara människor som gett mig nya erfarenheter och perspektiv på livet. Vad är det för speciellt jag känner med dessa möten? Jo, varje unik individ som jag mött under dessa mässor har öppnat sina hjärtan och berikat mig med deras livserfarenheter. De har berört mig lika mycket som jag berört dem. Denna känsla av utbyte där man känner en samhörighet på ett högre plan är så enormt glädjefullt. Glädjen som uppstår vid dessa stunder av gränslös samhörighet får mitt hjärta att fyllas av renaste kärlek. En kärlek som omvandlas till flytande guld och sprider sig i kropp och själ med en kittlande värme och upprymdhet.

Att beröra en annan människa på djupet och få dem att se sina unika förmågor är ett elixir som får mig att känna en enorm livsglädje av lycka. Tillåtelsen att få beröra andra är något jag bär med stor respekt och vördnad. Alla har vi olika gåvor, min gåva är mina känslor. Min känslighet är en stor hjälp för mig för att kunna få en förståelse av andra människors situation och känslor. Utan denna gåva skulle det varit en omöjlighet för mig att beröra andra, det skulle också vara omöjligt att känna glädjen som denna beröring ger. Därför är jag oerhört tacksam för min känslighet som leder mig till möten på djupare plan där jag fylls av denna livsglädje, kärlek och upprymdhet.

Jag är också tacksam för de aktörer som möjliggör att dessa Hälsa- och Livsstilsmässor kan äga rum. Med stor action och kärlek ger de oss deltagare såväl utställare, föreläsare och besökare ett gyllene tillfälle att mötas, glädjas och utvecklas. Carpe Diem! Så jag fångar återigen detta unika tillfälle genom att besöka helgens Hälsa- och Livsstilsmässa i Halmstad, vem vet kanske väntar där mig nya möten och ännu mer livsglädje!

Väl mött!

Med innerlighet, ljus och kärlek

Angela

En mässa i kärleken tecken

Friday, September 20th, 2013

Solens strålar får trädens gulorange blad att skimra som guld i det vackra höstskenet. Den behagliga värmen med de fantastiska höstfärgerna får mig att bara älska dessa ljuvliga höstdagar. Luften är syrerik och klar och jag känner hur naturen hjälper mig att återhämta min kraft och styrka efter några hektiska sommarmånader. Jag tillåter mig själv att njuta av lugnet som stilla fyller min kropp och själ. Med denna känsla i kroppen ser jag fram emot att få tillbringa en helg på Hälsa och Livsstilsmässan i Borås.

Jag har knappt hunnit smälta alla de fantastiska möten och intryck som jag fick under mässan i Göteborg. Människorna jag mötte gav mig så mycket kärlek, inspiration och glädje. Dessa möten var inte bara fysiska de var också själsliga. Jag kan känna hur min själ har väntat och längtat efter att äntligen få träffa mina själsfränder igen. Det var ett varmt och kärleksfullt återseende då våra själar återigen fann kontakten med varandra. Tack alla underbara själar som har givit mig ett oförglömligt minne, Ni kommer alltid att finnas i mina hjärtan! Jag kan knappt med ord beskriva hur oerhört tacksam jag är för denna innerligt givande helg som jag fick ta del av i Göteborg.

Givetvis finns det nu en stor nyfikenhet vad som väntar på Hälsa och Livsstilsmässan i Borås. Nya möten och nya människor och vem vet kanske är det just Du som min själ väntar på att återigen få träffa. Mässan är för mig en fantastisk mötesplats för alla oss själar som vill byta kunskaper, erfarenheter och lärdomar med varandra. Som slutliga ord hoppas jag djupt i mitt hjärta att helgen kommer att inbringa mig och Dig många kärleksfulla och inspirerande möten med alla underbara människor och själar som kommer att medverka på mässan i Borås.

Väl mött min vän!

Med innerlighet, ljus och kärlek
Angela

Vem är jag? Hur har jag blivit den jag är?

Sunday, August 25th, 2013

Varje individ och varelse på denna jord är född med en karaktär, en inre personlig gåva. Att upptäcka denna inre potential är en process. Det tar tid och det kräver att jag som individ skalar av de lager som döljer mitt rätta och unika avtryck. Oavsett vad jag varit med om och vad jag upplevt kan jag välja att återuppfinna mig själva gång på gång. Jag behöver inte vara fången i gamla mönster och beteenden. Tyvärr är det allt för många av oss som väljer att inte se sin potential för att slippa konfronteras med någonting som verkar omöjligt att uppnå. När det förflutna lämnas oläkt kan det förstöra våra liv, eftersom det begraver våra unika gåvor, vår kreativitet och inre talanger. Att förverkliga mina drömmar kan innebära hårt arbete men å andra sidan är det betydligt tyngre att leva dag efter dag med vetskapen om att jag inte gör något för att övervinna de begränsningar som hindrar mig från att förverkliga mina drömmar.

Vilka övertygelser är det som hindrar mig från att uppnå det jag verkligen vill uppnå? Ofta är det jag själv som hindrar mig från att nå framgång genom att låta mina egna präglingar och andras omdömen styra mina vägval. Därmed låter jag mina och andras övertygelser ta kommandot i mitt liv. Vi är många som pratar om förändringar, men i själva verket är vi inte beredda att sluta med beteenden som håller oss fast i negativa mönster. Mycket av de åtagande vi gör för att nå våra mål och bli framgångsrika kommer från huvudet och inte från hjärtat. I huvudet finns våra illusioner, hinder och övertygelser som motarbetar vår inre potentiella och individuella framgång.

Varför upprepar jag dessa mönster när de inte längre är till någon nytta? Eftersom jag själv har skapat dessa mönster är det också fullt möjligt för mig att omskapa dem. Att ta ansvar för vad som händer i mitt liv kan vara ångerfullt eftersom det känns lättare att lägga skulden för hur jag har det på andra. Vill jag förändra nuet måste jag försona mig med mitt förflutna. Om jag vill förverkliga mina önskningar måste jag ta ansvar för allt som händer i min värld. Om jag vill se in i framtiden behöver jag bara titta på det förflutna. Det förflutna leder mig att dra slutsatsen att det enda jag kan hoppas på i framtiden är variationer av det jag redan har, vilket kan komma att hejda mig. Mitt förflutna kommer därför prägla vad jag säger, vad jag ser och hur jag lever. Om jag aldrig ifrågasätter mig själv och mina egna handlingar kommer jag aldrig att kunna bryta denna cirkel.

Genom att ta ansvar för alla mina handlingar kan en ny verklighet växa fram. Att uppmärksamma varje händelse i mitt liv och dra lärdomar av dem kan förändra mitt sätt att se på mig själv och på världen. Den som en gång har lärt sig av en svår erfarenhet, tagit ansvar för sina känslor och medvetet åtagit sig att göra sitt liv annorlunda kommer sällan att skapa samma situation igen. Nyckeln är att förstå att det inte finns någonting utanför mig själv som jag inte är. Blir jag blir inspirerad av någons mod är det en spegling av modet inom mig. Tycker jag att någon är egoistisk kan jag vara säker på att jag är i stånd att uppvisa samma egoism. Även om dessa egenskaper inte ständigt kommer i uttryck, har vi alla förmågan att agera ut varje egenskap vi ser i andra. Vi har alla kraft, styrka, kreativitet och medkänsla. Vi har alla grinighet, åtrå, vrede och svaghet. Det finns inte något drag, någon egenskap eller någon sida som vi inte har.

När jag inte längre behöver dölja mina ”defekter” för att känna mig bekräftad och omtyckt kan jag använda mer av min tid, kraft och energi till att finna min innersta kärna. Kontakten med denna kärna kan återkalla mitt väsen, min urkraft och mina inre gåvor. Med kärlek, ljus och värme ger jag min kärna möjlighet att gro och växa till sin fulla prakt och en vacker dag kanske jag kan skörda frukterna av mina drömmar som jag själv skapat med omsorg.