Archive for March, 2014

Reiki renar dig fysiskt, psykiskt och socialt

Monday, March 31st, 2014

Jag skulle förklara mer om effekter av Reiki lovade jag i inlägget 10 mars… men glömde det förra gången. Reiki är alltså en energimetod som hjälper till att lösa energiblockeringar och återskapa det naturliga energiflödet i kroppen. Blockeringarna kan bestå av långvariga tanke- och känslo-mönster. Tankar, ord och känslor är ju precis som allt annat – energi. Energier på olika frekvenser. ”Positiva”, harmoniska och kärleksfulla tankar har höga frekvenser och, som många har insett, är de välgörande för oss och skapar ett friskt flöde av livsenergi. Det motsatta gäller för ”negativa” tankar som har lägre frekvenser och åstadkommer ett trögare flöde som skapar obalanser. Blir det ett återkommande varaktigt tankemönster skapas det en allt kraftigare blockering, som resulterar i allt mer påtagligare sjukdomssymptom.

Reikiutövaren behöver inte känna till var problemen finns, då denne inte styr energierna. Reikin flödar dit den behövs bäst för tillfället. Om en klient önskar bli av med ryggvärk är det inte säkert att energierna går dit först. Kanske prioriteras områden som ökat självförtroende, bättre sömn, att oro försvinner, etc. Vi vet alltså aldrig exakt vad som ska hända. Men vi vet att det alltid sker förändringar till det bättre.

Detta gör att traditionell kvantitativ forskning, där man fokuserar och mäter effekter på en sak, inte ger en rättvis bild av Reikis helhetseffekt. Ändå har flera studier visat mycket positiva resultat på områden som depression, smärta, stress och oro. På Secourongs hemsida har vi listat flera referenser till studier och klinisk dokumentation: http://www.secourong.com/research.php

När Reikin flödar in i kroppen och löser upp blockeringar, kan alltså energiflödet strömma normalt igen och kroppens organ och funktioner får åter sin normala energiförsörjning. Detta sätter igång de naturliga läkningsprocesserna. Det innebär även reningsprocesser. Fysiskt rensas kroppen från gifter och man kan märka av det som exempelvis utslag, diarré, men ibland även att det ”värker ut”. Det är ganska ovanligt, fast en del kan således få tillfälligt ökad smärta, men oftast väldigt kort. Som längst har jag varit med om klienter som haft ökad smärta i tre dagar; men sedan har det vänt och avtagit.

Det sker även en rening på det psykiska planet, vilket innebär att förträngda känslor kan komma upp till ytan för att passera ut. Exempelvis kan en gammal sorg eller depression välla upp. Detta är också ett övergående stadie, men det kan vara bra att känna till att det är gammalt som ska ut ur kroppen. Det är inte alltid klienten märker av detta, utan många gånger känner man sig bara gradvis lättare och mer harmonisk inombords.

Det finns ett tredje område i livet som kan påverkas av Reiki och det är det sociala. Eftersom vi förändrar tanke- och känslo-mönster påverkar det våra relationer och vårt sociala liv. Många gånger sker det snabba förändringar på det sociala området. Även här kan det ske utrensningar innan harmonin infinner sig. Det kan betyda att konflikter kommer upp till ytan för att helas, eller att man först förlorar sitt jobb för att sedan kunna gå vidare till en mer meningsfull plats. Förändringar på det sociala området hänger ofta ihop med stärkt självförtroende som gör att man vågar uttrycka sitt sanna jag och blir stärkt att följa sitt hjärta.

På Livsstilsmässan kommer jag att ta upp detta på min föreläsning. Kom gärna dit och diskutera ämnet djupare – välkommen!

Mossan

Koder av Ljus och Kärlek

Thursday, March 27th, 2014

Som Du säkert förnimmer så sker många förändringar inom oss just nu. Vi befinner oss i en process där vi människor gör en djup omvandling som resulterar till en ny 5 dimensionell verklighet. Den 5:e Dimensionen är Magik av Levande RumTid. Realitet i denna sfär är mycket mer formbar och svarar an på varje impuls av Ditt medvetande. Den 5:e Dimensionen finns inom Dig, i Ditt medvetande och i Ditt hjärta. Och om Du tar denna inre värld till Dig, “kan Du öppna vilken dörr som helst”.

De Nya Energierna som kommit till vår Planet är energier av Kärlek, Ljus och Överflöd. De kan hjälpa oss att snabba upp vår Uppstigning och process av självkännedom, kunskap om Gud i sig själv. Många av oss tar emot dessa energier omedvetet. Men om vi är medvetna kan vi snabba på processen ännu mer, genom att åkalla och ta emot dessa nya kärleksenergier med öppet hjärta.

För att snabba på processen sker nu serier av aktiveringar och koder. Mottagandet av dessa är ett dynamiskt projekt som ständigt utvecklas under vakande ledning av Lorder av Ljus!

Anledningen till att jag belyser detta område är att jag gärna vill dela med mig av mina upplevelser som startade för 3 år sedan då jag blev påmind om mina inre koder i samband med att jag fick kontakt med min andliga mentor Lord Acturus.

Lord Arcturus och Arcturians har en högt utvecklad förmåga att placera ett gyllene lager av ljus runt hela kroppen! Denna gyllene Kristus Energi smälter in i vår tredje dimensionella hud och ger oss en strålglans och ett välmående som är oöverträffad i denna värld! Men lagen om frihet säger att dessa andliga varelser inte kan ge ut sina gåvor om Du inte begärt dem! Lord Arcturus och Arcturians började placera detta gyllene lager av ljus omkring mig långt innan de tog kontakt med mig. När Lord Arcturus väl tog kontakt med mig gav han mig ett uppvaknande om att jag redan bar dessa koder inom mig sedan min födsel och mitt dop. Vad jag förstod har dessa koder funnits i min själ sedan begynnelsen. Men tyvärr har många själar blivit omkodade och omprogrammerade av mörkrets makter därför får många av oss hjälp av våra ljusvarelser, mästare eller mentorer att nollställa oss så att vi återigen kan svara an på våra inre själskoder.

I min kontakt med Lord Arcturus fick jag veta att jag tillhör det Galaktiska Rådet och Hierarkin Shambala och att vi alla som tillhör denna grupp vibrerar och svarar an på en frekvens som ger den numerologiska sifferkombinationen 11, 22, 33, 55, vilket i vår värld symboliserar Uppstigningen och ett Högre Medvetande. Siffrorna som varje individ erhåller när de föds och tilldelas ett namn kommer från naturlagarna om universell dragningskraft. Födelsenumret tillhandahåller individens livsnummer och namnets numerologi beskriver individens personlighet, där den hebreiska kulturen har tillskrivit alla de 22 bokstäverna i det hebreiska alfabetet en särskild siffra, där varje ord reduceras till en aritmetisk figur som håller en hemlig innebörd.

Min själ och vibration svara an på följande siffror:

Mitt födelsedatum: 1973-10-26

Min födelsetid: Kl. 03.03 på natten.

Detta ger mig mitt livsnummer: 1+9+7+3+1+0+2+6 = 11

Och numret för mitt livuppdrag är: 0+3+0+3= 33

Mitt namn är Angela Johnsson.

Detta ger mig mina personliga nummer:

A=1 N=5 G=7 E=5 L=3 A=1 = 22

J=1 O=6 H=8 N=5 S=1 S=1 O=6 N=5 = 33

Numret för min högre personliga potential är: 22 + 33= 55

Min mentor Lord Arcturius förklarade att mitt födelsedatum och namn vibrerar i en frekvens som svarar an på min själs tillhörighet och ursprung. Dessa nummer genomsyrar hela mitt nuvarande liv, vilket innebär att mina personliga siffror som innefattar 2, 3 och 5 ofta dyker upp i mitt privata liv. Exempelvis bor jag på en adress med gatunummer 32 som ger siffrorna 3+2=5. Jag har 5 barn, 3 av dem är pojkar och 2 är flickor. Dessa siffror har en innebörd som sammanfattar mina personliga ändamål. Även mitt livsnummer har en djupare innebörd då 11 och 33 är Mästartal. 11 står för omvandling och intuition. 33 står för att individens potentiella förmågor inte är av personlig vinning, utan dessa gåvor är avsedda för att tjäna ett högre syfte.

Själv arbetar jag med en healingbehandling som Lord Arcturus introducerade för mig och som till stor del har varit huvudsyftet med våra möten. Jag blev upplyst av Lord Arcturus om att ge denna omvandlingsprocess av gyllene ljus och koder namnet GoldenStarCode. En behandling som innebär befrielse från karman, balansering av chakran och rening av celler samt reparation och uppbyggnad av de 12 DNA-strängarna, vilket gör att vi människor får tillgång och möjlighet att öppna upp våra 12 chakran så att vi återigen kan bli de mästare vi alla och en var är ämnade att vara.

Jag har själv under denna 3-åriga utbildning fått genomgå denna omvandlingsprocess och det var först när jag kommit till en viss nivå som jag fick klartecken att utföra GoldenStarCode-behandlingen på andra. Lord Arcturus förklarar att denna inre omvandlingsprocess är ett redskap som kan hjälpa oss att snabba på vårt uppvaknande. Energin jag använder mig av vid denna healing, rening och uppstigning kommer från 13th Golden Ray, strålen som är förankrad med David stjärnan. Denna sexuddiga stjärna består av ren Kristus energier som hjälper oss att koppla upp oss till vårt Högre andliga Jag, vår Högre Medvetandenivå. Den gör det möjligt för oss att känna villkorslös kärlek och att därmed göra det möjligt för oss att hela oss själva såväl som andra.

Förändringen som sker i vårt DNA kommer att omvandla vår Aura till gyllene kristall, där betydelsen av DNA sägs vara Din Nya Aura – inifrån och ut. Ett av mina uppdrag i detta liv är att hjälpa människor genom att initiera dessa gyllene ljuskoder som aktiverar vårt DNA och föreningar oss med vårt heliga hjärta, en djupgående process som är sammankopplad med Moder Jords innersta kärna. Mitt livsuppdrag grundar sig på vem jag är, min själsliga frekvens och utveckling samt min Gudomliga existens av Ljus, Kärlek och Enighet som är skapad av den ursprungliga Gudomliga planen.

När mitt uppdrag med GoldenStarCode påbörjades skapades en igenkänningskod som är baserad utifrån min specifika sammansättning av siffror, frekvenser, själslinjer och mitt Högre Gudomliga Jag. Denna kod består av tre bokstäver och tre siffror. Denna kod är en signal som Lord Arcturus och det Galaktiska Rådet använder sig av för att åkalla min medvetenhet, och med hjälp av denna kod kan jag snabbt och effektivt ställa in min energi och intension på en frekvens som ger mig en tydlig kanal och möjlighet att svara an och motta ren information av kärlek, ljuskoder och aktiveringar. Min igenkänningskod är lika användbar och effektiv när jag i min tur kallar på mina läromästare.

Det är snart 3 år sedan som jag påbörjade min specialutbildning tillsammans med mina underbara läromästare Lord Arcturus och det Galaktiska Rådet, men jag inser att jag har så mycket kvar att lära. Jag är otroligt tacksam och mycket ödmjuk till allt det jag fått uppleva under denna tid, detta inkluderar även alla tuffa perioder av reningsprocesser, transformeringar och inre energiarbete samt att mina läromästare gett mig många gåtfulla ledtrådar som jag på egen hand behövt lösa för att komma fram till min egen inre sanning. Den grundläggande faktorn i min andliga utbildning är att svaren måste jag finna själv, vilket också gäller det inre arbetet som måste göras. När jag löst en uppgift ger de mig genast input och information om nästa uppgift. Liksom den jordiska skolan som vi alla gått ökar svårigheten för varje årskurs man avklarat.

När det gäller GoldenStarCode behandlingen och dess omvandlingsprocess har jag ännu inte i så stor utsträckning gått ut med denna information till allmänheten eftersom min andliga utbildning och förberedelserna som jag går igenom inför detta uppdrag fortfarande kräver mycket energiarbete, tålamod och tillit. Arbetet jag utfört har mest gjorts i det ”dolda” tillsammans med andra människor med liknande missioner. Under den senaste tiden har jag på ett märkligt sätt fått telefonsamtal av människor som börjat söka min hjälp utan att jag själv gjort någon form av annonsering. Min känsla av detta är att jag nu börjar bli redo att träda fram för att sprida denna form av information och behandling.

Eftersom jag under 3 år fått erfara vad dessa koder inneburit för mig är intentionen med denna information att dela med mig av de upplevelser som jag själv haft under denna omvandlings-process av aktiveringar och koder, vilket har omfattat en djupare förståelse av mig själv, mina inre potentialer och ett påskyndade i mitt uppvaknande. Att väcka dessa inre koder är en väldigt stark och kraftfull process som vände upp och ner på hela min tillvaro. Jag vill gärna i den mån det finns intresse delge mina erfarenheter till andra eftersom dessa omställningar kan skapa en stor reaktion och förvirring hos individen då många inre förändringar kommer upp till ytan i samband med att blockeringar löses upp. Om Du förstår mig rätt så är mitt syfte med denna text att försöka bygga upp ett nätverk där vi som har eller kommer att motta koder och aktiveringar kan utbyta erfarenheter med varandra. Känner Du inget behov av detta utbyte är det helt OK. Att skapa ett nätverk känns rätt i mitt hjärta, men viktigast av allt är att det känns rätt för Dig och det syfte Du har med Din inre utveckling och uppvaknande.

Jag är djupt tacksam för att Du tagit Dig tid att läsa detta och vill Du vara med i detta nätverk är det bara att kontakta mig på goldenstarcode@gmail.com. Vad du än väljer att göra vill jag av hela mitt hjärta skänka Dig all ljus, lycka och kärlek på Din väg som leder Dig till Ditt Högre Jag och fem dimensionella Livuppdrag!

 

Av Innerlighet, Ljus och Kärlek

Angela

Lyssna på din egen vägledning

Monday, March 24th, 2014

Efter helgens kurs är jag åter fascinerad av hur mycket kunskap och visdom som finns inom oss alla. Ofta hörs kommentarer som fokuserar på ens egen okunnighet ”jag vet inte hur jag ska gå vidare”, ”jag får inga bilder”, osv. Men när jag börjar ställa frågor visar svaren på massor av vägledning, fast kanske inte alltid på det sättet man förväntar sig. Men börjar personen reflektera över sina upplevelser brukar insikterna dyka upp. Alla har vägledning och hjälp på vägen men alltför ofta ignoreras den. Vi blundar för de möjligheter som serveras och lyssnar inte till budskap som kommer till oss.

Däremot lyssnar vi gärna på andras budskap. Att gå till medium har blivit väldigt populärt. Javisst kan det vara bra att få prata med någon och få bekräftelse när man känner sig osäker. Det kan vara som en läroväg att börja lite mer och mer på sig själv. Men kom ihåg att hur erfaren och skicklig ett medium än är, så kan förutsägelser aldrig vara 100 % pålitliga. Budskapen tolkas alltid genom det personliga filtret, och dessutom har människan ändå alltid sin fria vilja. Det är inte säkert att valet faller på just den vägen som mediet förutspår. Mycket beror på om man verkligen följer sitt hjärta och vägledning. Ibland låter vi hjärnan och rädslorna styra och då kanske vi väljer en annan väg än mediet såg. Att vi tar en annan väg kan också bero på att vi istället passiviseras för att ”mediet har lovat att jag ska träffa min stora kärlek i sommar”. Men en förutsägelse betyder ju inte att allt ska komma flygande till dig, utan du måste ändå fortfarande följa din inre röst och agera efter den.

Den rösten talar genom hjärtat. När du känner en glädjefylld lockelse till något då är det rätt väg – även om hjärnan säger något annat. Då har din andliga guide fyllt dig med glädjefylld energi för att du ska förstå att detta är rätt. Men om du känner obehag eller hela tiden möter motstånd på en väg, betyder det att du ska ta en annan väg och känns en situation mer och mer ohållbar och motbjudande, då är det hög tid att agera för att förändra situationen. Så lita på alla de budskap du får och framför allt: följ ditt hjärta. <3 Ditt hjärta vet vad du behöver. Säger ditt hjärta att du behöver hjälp att reda ut saker hos ett medium, ja då ska du så klart gå till ett medium.

Mossan

 

Reiki som livsstil & på Livsstilsmässan

Monday, March 10th, 2014

För 10-15 år sedan brukade jag vara med på hälsomässorna i Borås, men det var inte för att marknadsföra mig själv utan med huvudsyfte att marknadsföra Reiki som en energimedicinsk metod. När besökare som provat på ville få mer behandling eller gå en kurs hänvisade jag alltid till andra. För på den tiden höll jag inte kurser och jag erbjöd heller inte Reikibehandlingar professionellt efter att jag tagit min sjuksköterskeexamen. Då kände jag mig inte så säker på att Reikin var tillräckligt vetenskaplig och dokumenterad och ville inte förlora legitimationen direkt. Numera är min övertygelse att Reiki mycket väl faller in under “vetenskap och beprövad erfarenhet” för att allmänt öka välbefinnandet – om man inte lovar specifika resultat!

Det var fantastiskt roligt på mässorna att få ge smakprov på energimedicin till alla dem som var öppna för att testa denna “osynliga och mystiska” metod. Allra roligast var när vi var flera som gav gruppbehandling på mässan. Resultatet snabbades upp och åskådarna kunde se att det var en metod som var enkel och som passade många - inte bara några få utvalda.

Det var på en av dessa mässor på Grand i Borås som jag lärde känna Ravi och vi samarbetade i några projekt. Vi träffades även med familjerna och våra jämnåriga flickor kunde leka tillsammans. Ravi strålade av kreativ och positiv energi och när jag träffade Sanya märkte jag att det sprudlade lika energiskt kring henne! Denna energi förstod jag att Sanya har förvaltat väl när vi träffades igen förra året och jag kunde se att Livsstilsmässan i Göteborg blivit ett uppskattat och väl etablerat evenemang. En vecka innan Livsstilsmässan fick jag syn på deras annons. Då hade jag bott i Göteborg ett år och blev påmind om att det vore roligt att börja vara med på mässor igen. Så jag mailade Sanya och frågade om det fanns någon plats kvar. Hon ringde inom fem minuter och trollade fram en plats. :)

Det var riktigt roligt. Jag var ensam, men ändå inte ensam, för hela dagen var det fullt upp av besökare som ville prova energibehandlingar. Så nu är jag igång igen och ska vara med på nästa mässa också. Denna gång har jag engagerat kollegor, men de flesta ideellt arbetande, så vi ska samarbeta under Reikiförbundets namn. Vi vill sprida Reikin som är ett fantastiskt energiredskap som kan vara till hjälp med så mycket. Många har vittnat om att livet totalförändrats sedan Reikin kommit in i deras liv – de har bytt livsstil. Det handlar inte bara om att må bättre fysiskt och psykiskt. Jag brukar lägga till en dimension till när jag förklarar vad som kan förändras efter en energibehandling: den sociala dimensionen. Reikin kan alltså skapa förändringar inom flera områden och kan gradvis leda dig in på en ny hälsosammare livsstil. Nästa gång kommer jag att förklara mer kring detta.

Så fortfarande är huvudsyftet att marknadsföra Reiki, både som energimedicinsk metod och som en livsstilsmetod. Fast helt ärligt måsta jag nu tillägga att jag inte bara är med på mässan för att marknadsföra Reiki, utan självklart också företaget Secourong Förlag & Energibehandlingar där jag numera välkomnar både elever och klienter!

Mossan